Publikasjoner

"For å kunne fordøye kunnskaper må man motta dem med lyst." -Anatole France

Lærebok i kulturminnerett

Lærebok i kulturminnerett

Jeg skrev denne boka etter flere år hos Riksantikvaren. Her så jeg at det kunne være et behov for å lage et oppslagsverk for kulturminneforvaltningen og at kulturminneforvaltningsstudenter ville ha nytte av en slik bok. Boken omhandler de rettslige konsekvensene som følger av at byggverk, anlegg, gjenstander og lignende anses som kulturminner. Boken har en pedagogisk vinkling og er delt opp i fagområdene rettskildelære, forvaltningsrett og kulturminneloven. Med kontrollspørsmål underveis. Boken er beregnet på studier i kulturminnevern og som oppslagsverk for ansatte innenfor kulturminnesektoren.

Boken brukes på NTNUs kulturminneforvaltning studiet hvor jeg er førsteamanuensis og underviser. Som advokat i Trondheim bistår jeg med jevne mellomrom med mine kunnskaper på fagfeltet.

-Advokat Michael Kahn

Advokat og partner - Michael Kahn

Publiserte artikler:

Kulturminnerett:

Kan bruken av en bygning fredes?

http://www.effesus.eu/wp-content/uploads/2016/01/D-1.3_Assessment-of-European-and-national-policies-related-to-energy-efficiency-and-heritage-conservation.pdf

Artiklen gir en oversikt over de ulke europeiske lands reguleringer av krav til energibesparinger, og hvilken effekt EPB Directive har hatt for nasjonal lovgivning. Særlig adresseres spørsmålet om implementering av energikrav på bygninger med antikvariske verdier.

I denne publikasjonen har Advokat Kahn bidratt med artikkelen Sikring av nyere tids arkeologiske kulturminner med reguleringsplanbestemmelser. Han har også medforfattet artikkelen Aldri nevnt – alltid glemt? Om forvaltningen av nyere tids kulturlag i lys av offentlige styringsdokumenter og forvaltningspraksis i plansaksbehandlingen 1990-2010.

Plan- og bygningsrett:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samordning-i-byggesaker-mellom-plan–og-/id666689/?q=elden

Kristin Syrstadeng Sørensen utarbeidet, på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, en rapport om samordning mellom plan- og bygningsloven og annet regelverk, da hun var ansatt i Konsulent- og rådgivningsselskapet Elden AS . Rapporten ble utarbeidet som grunnlag for stortingsmelding om bygningspolitikk, og er et forprosjekt som gir oversikt over regelverk og myndigheter.