Dette er vi gode på

Vi har til sammen høy kompetanse innenfor de fleste sivile fagområder og kan tilby bistand basert på grundige juridiske vurderinger og klientens behov. Alle advokater og fullmektiger er medlem av advokatforeningen.

Kjøps- og avtalerett

Har du kjøpt deg ny bil eller annet som viser seg å ha feil eller mangler? Forelå det forsinkelser som påførte deg et økonomisk tap? Har megler misligholdt opplysningsplikten? Avviser entreprenøren ansvar for feil de har forårsaket? Eller har du solgt noe og ikke fått betalt? De fleste av oss inngår avtaler av ulik art og omfang hver eneste dag, uten at det tenkes over formalitetene eller konsekvensene. Avtalerett er komplekst, og Wedø Kahn advokatfirma har lang erfaring innenfor dette fagfelt. Vi bistår deg med utforming av avtaler og kontrakter, samt rådgivning og bistand i tvister av ulik art innenfor kjøps- og avtalerettens område.

Advokater diskuterer kjøpsavtaler

Offentlig anskaffelsesrett

Reglene for deltakelse i offentlige anbudsrunder er strenge og rettspraksis viser at disse ofte blir brutt. Har du blitt urettmessig avvist eller forbigått i en anbudsrunde og ønsker en juridisk vurdering av din sak? Vi kan bistå med å vurdere saken samt rette klage til oppdragsgiver, klagenemnda for offentlige anskaffelser eller ta saken til retten.

Mangler ved fast eiendom

Har du kjøpt en bolig og den ikke var slik du var forespeilet? Eller solgt en bolig hvor det er oppstått en tvist? Det kan være at du har et krav mot selger eller forsikringsselskap. Wedø Kahn advokatfirma har lang erfaring med mangelsjuss og har et dyktig team som står klar til å hjelpe deg. Ofte dekker innbo- eller villaforsikringen dine saksomkostninger, med unntak av egenandel.

Forvaltnings- og offentlighetsrett

Forvaltningsretten omfatter rettsreglene om offentlige organers virksomhet. Saksbehandlingen av enkeltsaker i offentlig forvaltning skal følge prinsipper for forsvarlig saksbehandling og for god forvaltningsskikk. Wedø Kahn advokatfirma har lang erfaring med å bistå klienter i saker knyttet til offentlig virksomhet, og har bistått både private aktører og offentlige organer.

Velferdsrett

Wedø Kahn advokatfirma tilbyr juridisk bistand i saker med grunnleggende betydning for den enkeltes livskvalitet og velferd. Våre advokater bistår blant annet med rådgivning og klarlegging av rettigheter innen offentlige pensjonsordninger og sykdomsbaserte trygdeytelser. Vi tilbyr videre rådgivning vedrørende pasienters rettigheter knyttet til sykdom og helse i det offentlige helsevesenet, herunder bruk av tvang. Vi bistår i klage over vedtak fra NAV eller annet forvaltningsorgan mv.

Eiendomsmegling

Skal du selge boligeiendom eller næringseiendom kan vi bistå i deler eller hele prosessen. Vi har bred erfaring innenfor eiendomsmeglertjenester og en stor kontaktflate av interessenter. Advokat Asle Alsethaug har bakgrunn som eiendomsmegler gjennom mange år.

Eiendomsutvikling

Wedø Kahn advokatfirma har spesialkompetanse på håndverket eiendomsutvikling. Vi kan bistå med håndtering av offentlig myndigheter når eiendommen skal utvikles, budsjetteringen og prognoser, inngåelse av avtaler om entreprise, samt salg av eiendommen. Vår spisskompetanse springer ut av at våre medarbeidere har særlig kunnskap og erfaring på hvert steg i prosessen, kombinert med at vi har et svært godt kontaktnett innenfor både privat og offentlig sektor.  Vi har samlet kompetansen under ett tak og vil svært gjerne være din totalleverandør av utvikling- og eiendomsrettslige tjenester.

Arverett

Vi bistår blant annet med utforming av alle typer testamenter. Inngåelse av ektepakt / avtale om særeie eller begrensning av skjevdeling. Avklaring av arverettslige spørsmål, eksempelvis gjenlevende ektefelles rettighet til å sitte i uskiftet bo og skifte av dette. Advokat Wedø har lang erfaring innen arv- og familierett, og har holdt forelesning innenfor fagfeltet på Folkeuniversitetet i Trondheim i mange år.

Barne- og familierett

Vi bistår samboere, ektefeller og andre som har behov for bistand med familierettslige problemstillinger. Dette kan være utforming av samboeravtale, ektepakter, deling av formue ved separasjon, skilsmisse og brudd mellom samboere. Vi har særlig kompetanse innen barnefordeling; spørsmål om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. Våre advokater og fullmektiger har lang erfaring med rådgivning og tvisteløsning i denne type saker, både i og utenfor rettsapparatet. Advokat Wedø har holdt forelesning innenfor fagfeltet på Folkeuniversitetet i Trondheim i mange år.

Plan- og bygningsrett

Wedø Kahn har lang erfaring innenfor fagfeltet plan- og bygningsrett og kan veilede deg i hele prosessen, med arealplaner, byggesaker, dispensasjoner, ansvarsrett, utbygging, og ekspropriasjoner. Advokat Kahn har holdt forelesning innenfor fagfeltet på NTNU i mange år. Advokat Sørensen har lang erfaring som byggesaksbehandler og plansaksbehandler i flere kommuner. Hun har også lang erfaring med bistand til privatpersoner, utbyggere og entreprenører i forbindelse med deres bygge- og/ eller plansaker.

Husleierett

Utleieres og leietakeres rettigheter, plikter og muligheter rammes inn av partenes avtaler. Vi bistår med utforming av leiekontrakter, overlevering og krav til lokaler, vurdering av leieprisen opprettelse av depositum og innkreving av betaling. Vi bistår også med utkastelse og tvisteløsning.

Advokat i telefon om eiendomsmegling

Kulturminnerett

Kulturminnerett er læren om rettigheter og plikter som oppstår når samfunnet ønsker å bevare et fysisk minne. Wedø Kahn har spesialkompetanse innenfor fagområdet og har lang erfaring med å bistå klienter ved denne type saker. Advokat Kahn er førsteamanuensis på NTNU og underviser i kulturminnerett. Han har også utgitt en rekke artikler om temaet og en lærebok.

Borettslag- og eierseksjonssameierett

Borettslag- og eierseksjonssameierett er et rettsområde vi har opparbeidet oss en meget god kompetanse på.

Eierseksjonssameier er betegnelsen på et eierforhold hvor seksjonen (leilighet eller lokalet) er eiers enerett, mens resten av eiendommen (fellesareal) eies av alle seksjonseierne i fellesskap. Typisk fellesareal er ytre bygningskropp, felles trappearealer, i tillegg til loft, kjeller og tomt. Sameiet er som sådan ikke et rettssubjekt, hvilket innebærer at det er visse rettshandlinger sameiet ikke kan foreta for å stifte rett. Vi kan bistå eierseksjonssameier i alle juridisk relaterte spørsmål.

Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til eget bolig i foretakets eiendom (borett), jf. borettslagsloven § 1-1. Borettslaget er et eget rettssubjekt på samme måte som et aksjeselskap. I borettslag er det laget som har eiendomsretten til den faste eiendom og andelseierne eier indirekte sin egen bolig ved at de eier en andel i borettslaget – de har adkomstsrett. Vi kan bistå borettslag i alle juridiske relaterte spørsmål.

Vi samarbeider med Bonitas Eiendomsforvaltning AS. Alle borettslag og eierseksjonssameier som har Bonitas som sin forvalter, får en time gratis konsultasjon for vurdering av sin sak.

Miljø- og ressursrett

Ved de fleste utbyggingstiltak, ved arealplanlegging og i vernesaker oppstår ofte spørsmål om forhold til naturmiljøet, herunder spørsmål om forurensing av grunn, luft eller vann, betydningen for det biologiske mangfold mv. Både gjennom plan- og bygningsloven, forurensningsloven, naturvernloven, vannressursloven, viltloven, innlandsfiskeloven mv. og gjennom grunnloven § 110 B er miljørettslige prinsipper gitt en sterk plass i norsk lovgivning. Advokat Kahn underviser i miljø- og ressursrett ved BI i Trondheim.