Personvernerklæring

1.Innledning

Wedø Kahn advokatfirma AS er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, saksinformasjon mv.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler

2. Hvem har vi personopplysninger om

 • Ansatte
 • Klienter (privatpersoner)
 • Kontaktpersoner hos klient som er foretak
 • Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere
 • Personer som for øvrig er involvert i saker eller som omtales i saksdokumenter (f.eks. motparter, sakkyndige, vitner og ansatte i selskap, organisasjoner og offentlige organer)

3. Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvilket oppdrag vi skal utføre, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir til oss ved inngåelse av oppdragsavtale eller ved andre henvendelser, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, kjønn og fødsels- og personnummer.
 • Informasjon om saken din: Informasjon du oppgir til oss i forbindelse med klientmøter og lignende. Eksempler vil være saksopplysninger, finansiell informasjon, helseopplysninger, opplysninger om familie- og slektskapsforhold mv.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss, som eposter, brev og dokumenter sendt mellom oss.
 • Opplysninger tredjeparter: Informasjon vi får eller innhenter fra tredjeparter, som klient, motpart, vitner, offentlige instanser, og eventuelt andre aktører det vil være relevant å innhente opplysninger fra.

4. Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 • Sakshåndtering: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre og utføre avtalt oppdrag og ivareta klientens rettslige interesser i saken til enhver tid.
 • Etablering av klientforhold og klientadministrering
 • Kunnskapsforvaltning
 • Informasjon om motparter og andre tredjeparter
 • Potensielle kunder/ klienter
 • Administrasjon av ansatte
 • Rekruttering til nye stillinger
 • Fakturering og inndrivelse av salær
 • Markedsføring
 • Sikkerhet

Det rettslige grunnlaget for å innhente og bruke personopplysninger om deg er

 • Samtykke eller avtale
 • For å oppfylle vår kontrakt med deg og ivareta din rettslige interesse i saken.
 • Nødvendig for å oppfylle rettslig forpliktelse
 • Fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav
 • Lov
 • Viktige samfunnsinteresser

5. Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører, leverandører av regnskaps- og inkassotjenester. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi deler også personopplysninger med domstolene, motpart, offentlige instanser (NAV, Fylkesmannen, kommunale kontorer mv.) eller andre aktører dersom det er nødvendig for å utføre avtalt oppdrag.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til politi, offentlige myndigheter, eller til andre tredjeparter, dersom nødvendig behandlingsgrunnlag foreligger, og vi er rettslig forpliktet til å etterkomme forespørselen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

6. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller så lenge vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

7. Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere/ endre dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger.
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

8. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden: http://adwk.no/om-oss/personvernerklaering

9. Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Wedø Kahn advokatfirma AS org.nr. 914 906 423 ved daglig leder Michael Kahn. Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Michael Kahn

Telefonnummer: 73 50 19 80

E-postadresse: mk@adwk.no

Adresse: PB 2022 sentrum, 7410 Trondheim

www.adwk.no