Fri rettshjelp og rettshjelpsforsikring

Fri rettshjelp

Noen sakstyper dekkes av ordningen som kalles fri rettshjelp. Frirettshjelp innebærer at klienten får dekket sine utgifter til advokat gjennom en statlig støtteordning. Typiske saksområder er barnevernssaker, og enkelte familiesaker, erstatningssaker, arbeidsrettssaker og husleiesaker. Inntekt og sakstype avgjør hvorvidt man har krav på fri rettshjelp eller ikke. Vi vil undersøke om du har krav på fri rettshjelp.

Rettshjelpforsikring

De vanligste hjemforsikringer, villaforsikringer og bil/båtforsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til juridisk bistand. Dette innebærer at du får dekket dine utgifter til juridisk bistand, med fratrekk av egenandeler. Vi vil besørge innmelding av krav dersom din forsikring dekker rettshjelp.